AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 1,322.67 NAV
Buyer MaxVolume Total Price
NMmm1uq2aCRWGWpLp9VLyusiaFThECzBL6 0.04863911 NAV0.00954815 KMD5.09408818
NhYuVZCkyXHX6Ag7crEEfAGtLNHbME42JB 0.38869772 NAV0.07811710 KMD4.97583379
Ndn8vbtteaHao6cxAnSHnuxMNW14hZzzoW 114.07789183 NAV24.02420520 KMD4.74845644
NWxstJVxCemZrmn14ggB5MeHKSrCo1kVom 260.07249903 NAV56.02078945 KMD4.64242831
NVe5LBTzNf2vPRxEbAVAxEfwRfDxpGJNbn 498.96605848 NAV109.93335272 KMD4.53880507
NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj 60.62861598 NAV15.03846624 KMD4.03156911
NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj 43.80948993 NAV11.42190890 KMD3.83556639
NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj 26.82877157 NAV7.40277041 KMD3.62415286
NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj 45.37280759 NAV13.44740345 KMD3.37409432
NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj 43.11136120 NAV13.44740345 KMD3.20592458
NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj 40.93431324 NAV13.44740345 KMD3.04403102
NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj 38.86460463 NAV13.44740345 KMD2.89011963
NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj 26.82877157 NAV10.10242706 KMD2.65567585
NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj 27.77960664 NAV11.34349942 KMD2.44894504
NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj 3.52808238 NAV1.59100031 KMD2.21752463
NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj 26.82877157 NAV13.16388984 KMD2.03805804
NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj 22.95413495 NAV12.24296598 KMD1.87488350
NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj 21.57409078 NAV12.24296598 KMD1.76216211
NNpUkhas9Em1mN3XmbVJgMjSP3MXxSxkoj 20.07264866 NAV12.24296598 KMD1.63952499
Sell Orders 1,060.48 KMD
Price Total MaxVolume Seller
4.8262349631.12023721 NAV6.44813969 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
5.2928504336.46812466 NAV6.89007278 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
5.51318800378.52303471 NAV68.65774116 KMD RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD
5.66838180585.37505689 NAV103.27022375 KMD RWv8PKHmwnXepCeinnZU43BPju6CN8rkcM
5.8130879060.42366000 NAV10.39441705 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
5.82719526801.81565370 NAV137.59889921 KMD RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR
5.995427251,031.91519002 NAV172.11703959 KMD RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd
6.173448311,486.04326536 NAV240.71526823 KMD RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W
6.354574981,962.63468964 NAV308.85380920 KMD RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF
6.3576590935.19620449 NAV5.53603205 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV