AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 46,751.74 KMD
Buyer MaxVolume Total Price
RG3A4kUNy7fSFkA6ea1cbmWYcmrpXkApwp 672.51941937 KMD206.79318457 VRSC3.25213532
RYL5S3NoHnTgjk4oAwK6mKvjNPygrrZZKq 1,181.19174430 KMD383.03000000 VRSC3.08381000
RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD 86.35578584 KMD28.23329380 VRSC3.05865077
RUiC8zecjungF9EPJNJV1qG967vVfrMyxe 172.36426314 KMD56.85949810 VRSC3.03140669
RWv8PKHmwnXepCeinnZU43BPju6CN8rkcM 143.92630973 KMD48.32062735 VRSC2.97856873
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD11.05686215 VRSC2.96370673
RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR 201.43884892 KMD68.88355072 VRSC2.92433893
RDZ7fmJ4XNEh52NJTeakqprTfrR5fFWX8i 2,236.61485320 KMD766.45732806 VRSC2.91812052
RVKcvZ1BiLVMpPMMKTxsUvYPiA2TtJGVPi 5.00000000 KMD1.75722215 VRSC2.84540005
RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd 287.35632184 KMD100.98978371 VRSC2.84539991
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 5.43070334 KMD1.94741859 VRSC2.78866771
RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W 431.77892919 KMD156.15780548 VRSC2.76501663
RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF 718.18442976 KMD270.22187281 VRSC2.65775832
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD12.39316051 VRSC2.64414365
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD13.37522315 VRSC2.45000000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD14.42598306 VRSC2.27154687
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 5.20903402 KMD2.51061983 VRSC2.07480000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 5.39546799 KMD2.83688311 VRSC1.90190000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD18.44803692 VRSC1.77630264
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 3.65616039 KMD2.21425113 VRSC1.65119500
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD21.61179640 VRSC1.51626899
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD22.91559210 VRSC1.43000000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD24.37385696 VRSC1.34444445
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD25.68531526 VRSC1.27579889
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD27.25341271 VRSC1.20239241
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD29.45665178 VRSC1.11245830
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 8.58780581 KMD8.43683090 VRSC1.01789474
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD33.91622209 VRSC0.96618357
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 4.78418153 KMD5.26060062 VRSC0.90943637
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD39.18299653 VRSC0.83631421
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 4.82612374 KMD6.18223747 VRSC0.78064354
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD45.12986494 VRSC0.72611112
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD47.56066493 VRSC0.68899997
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD50.36215231 VRSC0.65067308
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 20.03769449 KMD33.11194661 VRSC0.60515000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD69.08039356 VRSC0.47436465
RV1cz23wYiKV3gXooYPeaMA6hLHgxHGH4z 40,000.00000000 KMD100,000.00000000 VRSC0.40000000
Sell Orders 1,862.75 VRSC
Price Total MaxVolume Seller
3.222293390.02787982 KMD0.00865217 VRSC RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD
3.2483979617.59105535 KMD5.41530181 VRSC RUiC8zecjungF9EPJNJV1qG967vVfrMyxe
3.30237542151.34626142 KMD45.82951421 VRSC RWv8PKHmwnXepCeinnZU43BPju6CN8rkcM
3.35479776215.24825239 KMD64.16131989 VRSC RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR
3.410770001,422.15465920 KMD416.96000000 VRSC RYL5S3NoHnTgjk4oAwK6mKvjNPygrrZZKq
3.43620928314.38328286 KMD91.49130833 VRSC RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd
3.46605121529.63031276 KMD152.80510318 VRSC RG3A4kUNy7fSFkA6ea1cbmWYcmrpXkApwp
3.501482998.60321024 KMD2.45701900 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
3.51592753483.39975146 KMD137.48854262 VRSC RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W
3.618198322,370.93212875 KMD655.27976137 VRSC RDZ7fmJ4XNEh52NJTeakqprTfrR5fFWX8i
3.62204634828.46439554 KMD228.72827081 VRSC RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF
3.6827759532.75586857 KMD8.89434193 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
3.880884179.46364169 KMD2.43852722 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
4.078489629.94550795 KMD2.43852722 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
4.168467605.07327305 KMD1.21705949 VRSC RENiACtnp6N9WUoVbKzwq9CpYvaudJw5T2
4.3371339430.27842924 KMD6.98120686 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
4.5723443811.14978624 KMD2.43852722 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
4.8384763929.26387484 KMD6.04815906 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
5.0818466512.39222139 KMD2.43852722 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
5.4184577219.50097495 KMD3.59898996 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
5.7168441013.94067995 KMD2.43852722 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
6.0251070014.69238743 KMD2.43852722 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
6.3778887819.29308285 KMD3.02499519 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
6.7547650416.47167843 KMD2.43852722 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
7.1684587892.11417880 KMD12.84992794 VRSC RBJ19mq9jPZ9pE1bgAPimRQS1wDiJw2LVu
24.7500000060.35354870 KMD2.43852722 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV