AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 6,741.89 KMD
Buyer MaxVolume Total Price
RFaamYRCuCyFnxz6kGXz4p3YemGEvzJPin 55.00000000 KMD15.23500000 VRSC3.61010830
RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD 91.74311927 KMD26.43350424 VRSC3.47071347
RUiC8zecjungF9EPJNJV1qG967vVfrMyxe 152.90519878 KMD44.47404222 VRSC3.43807739
RXFuTJ42Xo1G48WfdNbdVseRRkWKwrViv9 317.68017840 KMD93.08000000 VRSC3.41298000
RFaamYRCuCyFnxz6kGXz4p3YemGEvzJPin 193.18376227 KMD56.60284234 VRSC3.41296928
RWv8PKHmwnXepCeinnZU43BPju6CN8rkcM 214.39509954 KMD62.89573694 VRSC3.40873817
RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR 305.90394616 KMD91.60789137 VRSC3.33927505
RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd 459.27740355 KMD140.15220344 VRSC3.27699025
RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W 765.46233925 KMD238.34015776 VRSC3.21163813
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 4.86934346 KMD1.52818874 VRSC3.18634952
RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF 1,223.99020808 KMD393.35040588 VRSC3.11170445
RVKcvZ1BiLVMpPMMKTxsUvYPiA2TtJGVPi 50.00000000 KMD16.57703400 VRSC3.01622112
RDZ7fmJ4XNEh52NJTeakqprTfrR5fFWX8i 2,376.87366167 KMD788.92137980 VRSC3.01281436
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 27.57083538 KMD9.30282175 VRSC2.96370673
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 5.32457166 KMD1.90936039 VRSC2.78866771
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 27.57083538 KMD10.42713218 VRSC2.64414365
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 27.57083538 KMD11.25340220 VRSC2.45000000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 27.57083538 KMD12.13747148 VRSC2.27154687
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 7.32723104 KMD3.53153607 VRSC2.07480000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 7.31166641 KMD3.84440108 VRSC1.90190000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 27.57083538 KMD15.52147407 VRSC1.77630264
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 3.65616039 KMD2.21425113 VRSC1.65119500
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 27.57083538 KMD18.18334052 VRSC1.51626899
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 27.57083538 KMD19.28030446 VRSC1.43000000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 27.57083538 KMD20.50723285 VRSC1.34444445
RJVrcGS1H8LKqdFxbreTcRzpGiWsHQZDpc 0.05000000 KMD0.03885000 VRSC1.28700129
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 27.57083538 KMD21.61064379 VRSC1.27579889
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 27.57083538 KMD22.92998113 VRSC1.20239241
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 27.57083538 KMD24.78370239 VRSC1.11245830
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 8.58780581 KMD8.43683090 VRSC1.01789474
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 27.57083538 KMD28.53581462 VRSC0.96618357
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 4.78418153 KMD5.26060062 VRSC0.90943637
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 27.57083538 KMD32.96707758 VRSC0.83631421
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 4.82612374 KMD6.18223747 VRSC0.78064354
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 27.57083538 KMD37.97054566 VRSC0.72611112
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 27.57083538 KMD40.01572799 VRSC0.68899997
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 27.57083538 KMD42.37279253 VRSC0.65067308
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 20.03769449 KMD33.11194661 VRSC0.60515000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 27.57083538 KMD58.12160620 VRSC0.47436465
Sell Orders 2,318.01 VRSC
Price Total MaxVolume Seller
3.6827759532.75586857 KMD8.89434193 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
3.7872681897.94659086 KMD25.86206897 VRSC RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD
3.787270002,677.29690840 KMD706.92000000 VRSC RXFuTJ42Xo1G48WfdNbdVseRRkWKwrViv9
3.81990427164.65104593 KMD43.10344828 VRSC RUiC8zecjungF9EPJNJV1qG967vVfrMyxe
3.86035830232.95265622 KMD60.34482759 VRSC RWv8PKHmwnXepCeinnZU43BPju6CN8rkcM
3.880884175.85783179 KMD1.50940650 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
3.92092685338.01093499 KMD86.20689655 VRSC RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR
3.98988054515.93282907 KMD129.31034483 VRSC RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd
4.05523266873.97255547 KMD215.51724138 VRSC RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W
4.078489626.15609874 KMD1.50940650 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
4.150719051,431.28243141 KMD344.82758621 VRSC RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF
4.247387542,845.01734173 KMD669.82758621 VRSC RDZ7fmJ4XNEh52NJTeakqprTfrR5fFWX8i
4.3371339430.27842924 KMD6.98120686 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
4.572344386.90152633 KMD1.50940650 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
4.8384763929.26387484 KMD6.04815906 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
5.081846657.67057237 KMD1.50940650 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
5.4184577219.50097495 KMD3.59898996 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
6.025107009.09433567 KMD1.50940650 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
6.3778887819.29308285 KMD3.02499519 VRSC RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV