AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 185.72 KMD
Buyer MaxVolume Total Price
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD59,954.49644092 TKL0.00054657
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD64,634.90238870 TKL0.00050699
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 5.35728020 KMD11,821.53542809 TKL0.00045318
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD81,071.56775351 TKL0.00040420
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 4.52039727 KMD11,821.53542809 TKL0.00038239
RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd 2.00000000 KMD6,888.00000000 TKL0.00029036
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD116,523.71988214 TKL0.00028122
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.76929671 KMD122,531.93733693 TKL0.00026743
RVKcvZ1BiLVMpPMMKTxsUvYPiA2TtJGVPi 10.00000000 KMD186,000.00000000 TKL0.00005376
Sell Orders 1,556,837.32 TKL
Price Total MaxVolume Seller
0.000529096.58320154 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.000617775.71867293 KMD9,256.96121809 TKL RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd
0.0006398329.74415707 KMD46,487.24581508 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.000697358.67679945 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.000756899.41775197 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0007992028.11665325 KMD35,180.96237906 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0008510629.34065649 KMD34,475.28773158 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0009000028.85388108 KMD32,059.69345610 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0010229812.72849274 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0011155828.85388108 KMD25,864.48915765 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0012100315.05598101 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0012759828.85388108 KMD22,613.16509473 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0013495116.79137711 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0014205017.67479317 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0014986518.64706647 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0016045219.96448061 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0017668729.78110777 KMD16,855.32274176 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0018770130.42988567 KMD16,211.87699592 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0019741128.74888313 KMD14,562.92716699 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0023081428.24020273 KMD12,235.06715373 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0025135225.94169044 KMD10,320.85294270 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0027167225.94169044 KMD9,548.91288857 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0029044726.55991095 KMD9,144.50144291 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0030686825.45199347 KMD8,294.12989539 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0032333225.45199347 KMD7,871.78327565 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0034410024.66243576 KMD7,167.22205683 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0037627324.91155134 KMD6,620.60845483 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0040195950.01419636 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0043317426.09665870 KMD6,024.52104431 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0046349257.67053252 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0049472126.09665870 KMD5,275.03073261 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0052289265.06140804 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.005562989.88818463 KMD1,777.49909078 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0058755073.10653330 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0061728476.80625681 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0066666782.95075736 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0070571687.80955260 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0075244593.62387964 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.00814996101.40679384 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0086806112.58221098 KMD1,449.46168998 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.00929694127.83292500 KMD13,750.00000000 TKL RVKcvZ1BiLVMpPMMKTxsUvYPiA2TtJGVPi
0.00939695116.92258226 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.01000000124.42613604 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0105932012.93271355 KMD1,220.85023719 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0112304712.58221098 KMD1,120.36410340 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.01182402147.12172343 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.01302040162.00780841 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.01440051179.18003951 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.01551739193.07686684 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.016788740.02896778 KMD1.72542921 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.02169014269.88203794 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.023787535.12195415 KMD215.32096296 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0250923213.44740345 KMD535.91712442 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.026869085.12195415 KMD190.62630570 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.02850000354.61448771 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.02999609373.22977367 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.0300000018,162.93175284 KMD605,431.05842815 TKL RV1cz23wYiKV3gXooYPeaMA6hLHgxHGH4z
0.032140545.52053723 KMD171.76243463 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.03420000425.53738525 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.038250797.51153901 KMD196.37606775 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.04085000508.28076535 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.04398500547.28835936 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.04911500611.11896715 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.05265883655.21345243 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.05547543690.25932494 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.05910931735.47432633 KMD12,442.61360367 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.06234135775.68934158 KMD12,442.61360379 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.06592644820.29721919 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.06940428863.57063723 KMD12,442.61360379 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.07711587959.52293070 KMD12,442.61360380 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.081180511,010.09773318 KMD12,442.61360377 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.085499991,063.84333869 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.091199991,134.76623623 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.096394833.46586393 KMD35.95487241 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.1043956019.60312131 KMD187.77726729 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.113999991,418.45782640 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.1226142315.60610476 KMD127.27809028 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.142500001,773.07243853 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.228000002,836.91590165 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.2429149813.00823243 KMD53.55055688 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.265999993,309.73509417 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.2914979815.60610476 KMD53.53760930 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.313500003,900.75936477 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.330600004,113.52805740 KMD12,442.61360374 TKL RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
5.0000000047,224.30394805 KMD9,444.86078961 TKL RGxkGqJCJsL9EVVSTXTUWtyvYzXyh4ZxCv