AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 44,783.75 TKL
Buyer MaxVolume Total Price
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 1,962.28147433 TKL15.69703359 SYS125.00970091
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 797.51744375 TKL6.70227221 SYS118.99209981
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 1,962.28147433 TKL17.65977293 SYS111.11589498
RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W 29,831.79412752 TKL268.95951507 SYS110.91555589
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 1,962.28147433 TKL18.95255107 SYS103.53653535
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 759.81650046 TKL7.74511531 SYS98.10267117
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 720.81939749 TKL7.82334981 SYS92.13692536
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 812.31084959 TKL9.47781385 SYS85.70656297
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 809.45780295 TKL9.99416678 SYS80.99302531
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 712.92963811 TKL9.48895618 SYS75.13256723
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 1,962.28147433 TKL27.44024861 SYS71.51106764
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 311.61969475 TKL4.73737800 SYS65.77893821
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 301.81220436 TKL4.83356799 SYS62.44087287
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 373.08779906 TKL6.45141200 SYS57.83040969
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 273.48200592 TKL6.66646761 SYS41.02352579
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 188.70249572 TKL5.17420659 SYS36.46984179
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 174.52660212 TKL5.17420659 SYS33.73011863
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 164.35929935 TKL5.17420659 SYS31.76512118
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 155.64169118 TKL5.16843597 SYS30.11388592
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 144.34086008 TKL5.16843597 SYS27.92737705
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 136.95243912 TKL5.16843597 SYS26.49784962
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 128.27889221 TKL5.12300822 SYS25.03975920
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 137.17369574 TKL5.81388228 SYS23.59416465
Sell Orders 245.73 SYS
Price Total MaxVolume Seller
151.07766052942.25873406 TKL6.23691637 SYS SQCWbnZkF3PmwhSQ1npVXcTJg5vy64vyur
161.1919529836,592.95186758 TKL227.01475596 SYS SYLujPUqJTQL37AsJt1MvcN9cVRdtvqA4Z
162.555158771,013.84293076 TKL6.23691637 SYS SQCWbnZkF3PmwhSQ1npVXcTJg5vy64vyur
172.042393061,073.01401760 TKL6.23691637 SYS SQCWbnZkF3PmwhSQ1npVXcTJg5vy64vyur