AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 2,159.04 KMD
Buyer MaxVolume Total Price
RMmrdreZ6Pms3jAN1os8vS8TyapSDhgUh2 100.00000000 KMD31.00000000 SMTF-v23.22580645
RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD 137.90532985 KMD43.06404100 SMTF-v23.20233138
RWv8PKHmwnXepCeinnZU43BPju6CN8rkcM 174.98138496 KMD55.94279095 SMTF-v23.12786298
RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR 212.44875140 KMD69.44749061 SMTF-v23.05912783
RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd 286.67163068 KMD96.03001673 SMTF-v22.98522942
RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W 454.20699926 KMD156.00943274 SMTF-v22.91140729
RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF 662.17732884 KMD232.22620432 SMTF-v22.85143242
RMmrdreZ6Pms3jAN1os8vS8TyapSDhgUh2 100.00000000 KMD36.00000000 SMTF-v22.77777778
RTTSkrNZw1X7JFykdusMdVqR2cGwqZdh8N 30.65070770 KMD183.90424620 SMTF-v20.16666667
Sell Orders 15,663.04 SMTF-v2
Price Total MaxVolume Seller
4.0000000057,336.09644473 KMD14,334.02411118 SMTF-v2 0x79b64498c51af1c796266118a358a6fff77da3b3
5.29561868218.32813838 KMD41.22807018 SMTF-v2 0x4e623b150b847da59f064f7c7fcc9f787dae2229
5.36059569268.02978459 KMD50.00000000 SMTF-v2 0xdf38dd108bab50da564092ad0cd739c4634d963c
5.43882222367.35904498 KMD67.54385965 SMTF-v2 0xf2ed2ac92489106c942c9e32c6a912ba61af93e3
5.50322926588.94207862 KMD107.01754386 SMTF-v2 0x98298409c949135eed89233d04c2cfef984baff5
5.57705139865.91061024 KMD155.26315789 SMTF-v2 0x5535280d956b00f22a30a51f2e43e3cfdf5099ce
5.678309441,379.72957407 KMD242.98245614 SMTF-v2 0xadb681c3a1ec9bbc4105b8e8eb5fc7178125b450
7.000000002,904.90000000 KMD414.98571429 SMTF-v2 0x490122b9f2249650b1d249bf79ab34b5e7c08206
10.000000002,500.00000000 KMD250.00000000 SMTF-v2 0x490122b9f2249650b1d249bf79ab34b5e7c08206