AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 38,320.81 KMD
Buyer MaxVolume Total Price
RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD 317.83084934 KMD66.18212451 SMTF-v24.80236698
RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR 675.99067599 KMD143.80550149 SMTF-v24.70072889
RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd 1,393.22216245 KMD302.30441951 SMTF-v24.60867282
RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF 3,186.30087861 KMD706.96954953 SMTF-v24.50698461
REpcP7bE27TCi2K5e2DjJqDKoAYdCiziB7 32,712.00000000 KMD8,178.00000000 SMTF-v24.00000000
RTTSkrNZw1X7JFykdusMdVqR2cGwqZdh8N 35.46519186 KMD212.79115114 SMTF-v20.16666667
Sell Orders 20,671.29 SMTF-v2
Price Total MaxVolume Seller
5.400000005,400.00000000 KMD1,000.00000000 SMTF-v2 0xdaabed96121ed0acb737cd2f056285e1c0d53c3d
5.450000005,450.00000000 KMD1,000.00000000 SMTF-v2 0xdaabed96121ed0acb737cd2f056285e1c0d53c3d
5.4840000022,063.00319865 KMD4,023.15886190 SMTF-v2 0xfa6a33f0bd3244d9eb5ac49762f49fc7d50e7264
5.94974291891.52692255 KMD149.84293194 SMTF-v2 0x4e623b150b847da59f064f7c7fcc9f787dae2229
6.0000000018,000.00000000 KMD3,000.00000000 SMTF-v2 0xdaabed96121ed0acb737cd2f056285e1c0d53c3d
6.035957501,473.27925887 KMD244.08376963 SMTF-v2 0xf2ed2ac92489106c942c9e32c6a912ba61af93e3
6.128013573,420.77909220 KMD558.21989529 SMTF-v2 0x98298409c949135eed89233d04c2cfef984baff5
6.229701785,434.51785768 KMD872.35602094 SMTF-v2 0xadb681c3a1ec9bbc4105b8e8eb5fc7178125b450
7.000000003,500.00000000 KMD500.00000000 SMTF-v2 0x490122b9f2249650b1d249bf79ab34b5e7c08206
8.00000000589.04437260 KMD73.63054658 SMTF-v2 0x9160d09e5056bcfa046eb82c19506e9cf8f2860d
10.000000002,500.00000000 KMD250.00000000 SMTF-v2 0x490122b9f2249650b1d249bf79ab34b5e7c08206
10.0000000010,000.00000000 KMD1,000.00000000 SMTF-v2 0xbe87bb1be654751a095ec9377b6c408284b34b50
10.0000000050,000.00000000 KMD5,000.00000000 SMTF-v2 0xdaabed96121ed0acb737cd2f056285e1c0d53c3d
11.0000000033,000.00000000 KMD3,000.00000000 SMTF-v2 0xdaabed96121ed0acb737cd2f056285e1c0d53c3d