AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 0.15 KMD
Buyer MaxVolume Total Price
RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm 0.03121774 KMD1,040,591.46997930 RICK0.00000003
RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm 0.07789436 KMD3,894,718.01242237 RICK0.00000002
RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm 0.03899718 KMD3,899,718.01242237 RICK0.00000001
Sell Orders 236,929.93 RICK
Price Total MaxVolume Seller
0.00400000879.16331358 KMD219,790.82839408 RICK RNoTnzv7yvxaB3kJFswwKHikfy2gAa2xTH
0.005000005.21625890 KMD1,043.25177974 RICK RTCVGuoSNehKG8YYxcoskC7LK1yZhgvQRV
0.005000000.27260481 KMD54.52096158 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.007000000.17433739 KMD24.90534205 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.008000000.23656672 KMD29.57084013 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.008000001.25232354 KMD156.54044206 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.009000000.49014888 KMD54.46098696 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.010000002.50311367 KMD250.31136656 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.010000000.64572282 KMD64.57228206 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.0410000017.54134180 KMD427.83760492 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.0610000014.56370438 KMD238.74925218 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.120000009.42809393 KMD78.56744940 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.1300000010.61826420 KMD81.67895536 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.140000005.88093069 KMD42.00664780 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.140000007.18778196 KMD51.34129969 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.1500000011.20168440 KMD74.67789599 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.160000005.84981727 KMD36.56135794 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.1600000011.07722419 KMD69.23265120 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.1700000012.82747393 KMD75.45572899 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.1700000011.90178715 KMD70.01051265 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.1800000014.56216618 KMD80.90092321 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.180000009.66147083 KMD53.67483795 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.1900000011.82400127 KMD62.23158563 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.2000000010.73495886 KMD53.67479429 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.210000009.14806755 KMD43.56222643 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.2200000015.74456252 KMD71.56619326 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.2300000010.91387602 KMD47.45163485 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.2400000012.69524166 KMD52.89684024 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.2500000010.30712440 KMD41.22849759 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.2600000014.15767400 KMD54.45259232 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.2700000015.33228678 KMD56.78624734 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.2800000016.33576410 KMD58.34201465 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.2800000018.51385265 KMD66.12090231 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.2900000022.55887534 KMD77.78922532 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.3000000033.13816461 KMD110.46054870 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.3100000021.46205403 KMD69.23243237 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.3200000016.42911368 KMD51.34098026 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.3300000021.81988462 KMD66.12086249 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.3400000036.49865012 KMD107.34897093 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.3500000040.02248846 KMD114.34996702 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.3500000023.95908085 KMD68.45451670 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.3600000022.96338367 KMD63.78717686 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.3600000042.56618680 KMD118.23940778 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.3700000024.17689126 KMD65.34294934 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.3700000031.94800273 KMD86.34595332 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.3800000032.51586265 KMD85.56805960 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.3800000021.28314464 KMD56.00827538 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.3900000040.04582981 KMD102.68161491 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.3900000044.59648093 KMD114.34995110 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.4000000031.42681962 KMD78.56704904 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.4000000046.05113468 KMD115.12783671 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.4100000045.60773901 KMD111.23838783 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.4200000055.21467090 KMD131.46350215 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.4300000040.13918033 KMD93.34693099 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.4400000064.00482091 KMD145.46550206 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.4400000050.31397151 KMD114.34993526 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.4500000059.85867284 KMD133.01927297 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.4600000054.74794195 KMD119.01726510 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.4700000065.44391966 KMD139.24238226 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.4800000065.71618205 KMD136.90871260 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.4900000074.32741707 KMD151.68860627 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.5000000078.56691472 KMD157.13382944 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.5100000082.51859343 KMD161.80116358 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.5200000075.64205345 KMD145.46548740 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.5300000065.96511178 KMD124.46247506 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.5400000078.55136159 KMD145.46548442 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.5500000080.00601565 KMD145.46548300 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.5600000083.20314180 KMD148.57703893 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.5700000069.17001931 KMD121.35091107 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.5800000079.40704386 KMD136.90869631 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.5900000082.15299419 KMD139.24236304 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.6000000073.74401116 KMD122.90668527 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.6100000079.71820230 KMD130.68557754 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.6200000086.81255424 KMD140.02024877 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.6300000080.37163104 KMD127.57401752 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.6400000088.61725937 KMD138.46446777 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.6500000093.54130011 KMD143.90969248 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.66000000101.14128047 KMD153.24436435 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.6645000081.15457937 KMD122.12878762 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.6700000075.05087050 KMD112.01622462 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.6800000093.62687048 KMD137.68657424 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.6900000093.39350445 KMD135.35290500 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.7000000086.03467120 KMD122.90667314 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.7100000090.02524471 KMD126.79611931 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.7200000099.13433080 KMD137.68657056 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.7300000089.15400991 KMD122.12878070 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.7400000095.55604080 KMD129.12978486 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.75000000103.26492605 KMD137.68656806 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.7700000096.43505790 KMD125.24033494 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.78000000134.69944195 KMD172.69159224 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.78000000103.75499853 KMD133.01922889 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.7900000090.33640563 KMD114.34988054 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.7900000097.09626523 KMD122.90666485 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.80000000101.43688918 KMD126.79611148 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.8100000095.14376382 KMD117.46143681 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.82000000121.19528364 KMD147.79912639 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.83000000106.53206725 KMD128.35188825 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.8400000099.97445932 KMD119.01721348 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.85000000104.47066126 KMD122.90666030 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.86000000111.05160712 KMD129.12977572 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.87000000108.95908490 KMD125.24032747 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.8800000095.15154644 KMD108.12675732 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.89000000121.84871549 KMD136.90866909 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.90000000112.01619243 KMD124.46243603 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.9000000066.50965488 KMD73.89961653 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.90100000119.14943948 KMD132.24133128 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.91000000116.09233413 KMD127.57399355 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.92000000113.78978166 KMD123.68454528 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.93000000117.19693838 KMD126.01821331 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.94000000130.15657874 KMD138.46444547 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.95000000104.19840508 KMD109.68253166 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.9600000097.08071613 KMD101.12574597 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.97000000107.90116026 KMD111.23830955 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.98000000122.73551460 KMD125.24032102 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.99000000107.81559331 KMD108.90463971 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
0.99999999154.02223238 KMD154.02223392 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
1.00000000119.79509305 KMD119.79509305 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
1.10000000130.06324531 KMD118.23931392 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
1.20000000138.15330679 KMD115.12775566 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
1.30000000149.66608236 KMD115.12775566 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
1.40000000178.60358418 KMD127.57398870 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
1.50000000208.86349827 KMD139.24233218 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
1.60000000212.83074506 KMD133.01921566 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
1.66666666342.27157400 KMD205.36294522 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
1.70000000281.67398156 KMD165.69057739 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
1.80000000256.23700279 KMD142.35389044 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
1.90000000271.95038200 KMD143.13178000 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
1.99999999276.92888384 KMD138.46444261 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
2.00000000385.83342436 KMD192.91671218 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
2.10000000361.01875723 KMD171.91369392 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
2.20000000323.44670123 KMD147.02122783 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
2.30000000368.56430601 KMD160.24535044 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
2.40000000330.44772732 KMD137.68655305 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
2.50000000412.28171958 KMD164.91268783 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
2.60000000404.50283393 KMD155.57801305 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
2.66000000384.86890729 KMD144.68755913 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
3.00000000541.41143739 KMD180.47047913 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
23.000000001,845.04847010 KMD80.21949870 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
29.000000001,606.30085978 KMD55.38968482 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
33.000000004,826.03016291 KMD146.24333827 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
34.000000001,103.97512508 KMD32.46985662 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
50.0000000050.00000000 KMD1.00000000 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm
201.0000000011,763.02979228 KMD58.52253628 RICK RMtG9P9vNyUphSrb8JeJfbHvxGRdAPqSHm