AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 2,568.52 USDT-PLG20
Buyer MaxVolume Total Price
0x4e623b150b847da59f064f7c7fcc9f787dae2229 142.53931800 USDT-PLG20358.99218595 KMD0.39705410
0x229e3418c6477073a7cb3cc8b0faf4c4a8843bcb 241.17407640 USDT-PLG20609.69283766 KMD0.39556652
0xdf38dd108bab50da564092ad0cd739c4634d963c 209.07182700 USDT-PLG20529.14298582 KMD0.39511405
0xf2ed2ac92489106c942c9e32c6a912ba61af93e3 400.00000000 USDT-PLG201,016.67696564 KMD0.39343864
0x71e7be068c6fe801d01fe5eaaed02edf9c554432 6.72411420 USDT-PLG2017.10210008 KMD0.39317477
0x98298409c949135eed89233d04c2cfef984baff5 500.00000000 USDT-PLG201,275.83723490 KMD0.39189952
0x5535280d956b00f22a30a51f2e43e3cfdf5099ce 296.47198080 USDT-PLG20759.20520853 KMD0.39050309
0xadb681c3a1ec9bbc4105b8e8eb5fc7178125b450 731.97932220 USDT-PLG201,898.00449018 KMD0.38565732
0x47681d7b5817d8f599c09d227588f8e5dc36f882 40.55641690 USDT-PLG20111.77000000 KMD0.36285602
Sell Orders 11,822.62 KMD
Price Total MaxVolume Seller
0.40885292305.03824253 USDT-PLG20746.08306391 KMD RUiC8zecjungF9EPJNJV1qG967vVfrMyxe
0.40933287152.31935176 USDT-PLG20372.11610022 KMD RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD
0.41266739255.55325235 USDT-PLG20619.27173644 KMD RWv8PKHmwnXepCeinnZU43BPju6CN8rkcM
0.41345805410.17663889 USDT-PLG20992.06349206 KMD RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR
0.413960521,823.97183799 USDT-PLG204,406.14926853 KMD RDZ7fmJ4XNEh52NJTeakqprTfrR5fFWX8i
0.41437341805.92775707 USDT-PLG201,944.93116395 KMD RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF
0.41538364514.98095760 USDT-PLG201,239.77188197 KMD RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd
0.41696404620.32835482 USDT-PLG201,487.72625837 KMD RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W
0.589753132.71827457 USDT-PLG204.60917362 KMD RUYv44UdVCX21qUZo2puyYUUumWVJpYvQt
1.589753136.77897438 USDT-PLG204.26416797 KMD RUYv44UdVCX21qUZo2puyYUUumWVJpYvQt
2.2352355310.36810302 USDT-PLG204.63848345 KMD RUYv44UdVCX21qUZo2puyYUUumWVJpYvQt
1,000.000000001,000.00000000 USDT-PLG201.00000000 KMD RA6cgvoyXTaXTP6B6U8g5GAKqvZTh82oH6