AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 4,570.65 USDT-BEP20
Buyer MaxVolume Total Price
0x4e623b150b847da59f064f7c7fcc9f787dae2229 150.00000000 USDT-BEP20377.96069192 KMD0.39686667
0x229e3418c6477073a7cb3cc8b0faf4c4a8843bcb 300.00000000 USDT-BEP20759.92807688 KMD0.39477420
0x71e7be068c6fe801d01fe5eaaed02edf9c554432 827.51403068 USDT-BEP202,109.92937429 KMD0.39219987
0xf2ed2ac92489106c942c9e32c6a912ba61af93e3 272.17264767 USDT-BEP20694.42309036 KMD0.39194066
0x98298409c949135eed89233d04c2cfef984baff5 500.00000000 USDT-BEP201,275.83723490 KMD0.39189952
0x5535280d956b00f22a30a51f2e43e3cfdf5099ce 600.00000000 USDT-BEP201,536.47951448 KMD0.39050309
0xadb681c3a1ec9bbc4105b8e8eb5fc7178125b450 777.00000000 USDT-BEP201,993.20392847 KMD0.38982464
0x47681d7b5817d8f599c09d227588f8e5dc36f882 1,070.44869112 USDT-BEP202,956.96000000 KMD0.36200987
0xc1138399f4b1e79ad41fb9dde5febd33e14571e5 8.04216200 USDT-BEP2026.02102309 KMD0.30906402
0xc4f731cf43ca6c30f6e4211c2efb9097216904af 65.47278335 USDT-BEP20236.39994742 KMD0.27695769
Sell Orders 11,966.62 KMD
Price Total MaxVolume Seller
0.40928777305.51463501 USDT-BEP20746.45434188 KMD RUiC8zecjungF9EPJNJV1qG967vVfrMyxe
0.40994534152.47161267 USDT-BEP20371.93156459 KMD RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD
0.41123629255.55325230 USDT-BEP20621.42679592 KMD RWv8PKHmwnXepCeinnZU43BPju6CN8rkcM
0.41237867410.42913302 USDT-BEP20995.27245583 KMD RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR
0.412934091,823.97183810 USDT-BEP204,417.10166542 KMD RDZ7fmJ4XNEh52NJTeakqprTfrR5fFWX8i
0.41538364514.98095760 USDT-BEP201,239.77188197 KMD RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd
0.41696404620.32835482 USDT-BEP201,487.72625837 KMD RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W
0.41881467805.89151831 USDT-BEP201,924.21991085 KMD RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF
0.530000005.66537139 USDT-BEP2010.68937999 KMD RUYv44UdVCX21qUZo2puyYUUumWVJpYvQt
0.550124232.86971679 USDT-BEP205.21648863 KMD RUYv44UdVCX21qUZo2puyYUUumWVJpYvQt
0.703243253.66846044 USDT-BEP205.21648863 KMD RUYv44UdVCX21qUZo2puyYUUumWVJpYvQt
0.900000009.74185503 USDT-BEP2010.82428337 KMD RUYv44UdVCX21qUZo2puyYUUumWVJpYvQt
1.235235535.53273378 USDT-BEP204.47909216 KMD RUYv44UdVCX21qUZo2puyYUUumWVJpYvQt
1.4000000014.57748193 USDT-BEP2010.41248709 KMD RUYv44UdVCX21qUZo2puyYUUumWVJpYvQt
2.2352355311.10359536 USDT-BEP204.96752812 KMD RUYv44UdVCX21qUZo2puyYUUumWVJpYvQt
2.4000000026.17436818 USDT-BEP2010.90598674 KMD RUYv44UdVCX21qUZo2puyYUUumWVJpYvQt
10.000000001,000.00000000 USDT-BEP20100.00000000 KMD RYSxkm6RocH9WPFuWVAMLbM2YXatzDvr2d