AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 121,592.81 TKL
Buyer MaxVolume Total Price
RK81DVto6aeNbGrWUFrnWtan9RgVFXawCB 79,427.89555514 TKL5,957.09216664 KMD13.33333333
RHWMZpBdU7uPW8Nw2upNyYXg85uUAawGGo 24,999.99999997 TKL1,999.99499841 KMD12.50003126
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.72569539 TKL1.51554678 KMD11.69590780
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 169.27372646 TKL15.01757860 KMD11.27170571
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.72569539 TKL1.61658324 KMD10.96491348
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 154.74489025 TKL14.91660789 KMD10.37400000
RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd 603.61687230 TKL64.25445584 KMD9.39416363
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.72569539 TKL2.02072910 KMD8.77193059
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 127.27809028 TKL15.60610476 KMD8.15566038
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.72569539 TKL2.52591159 KMD7.01754386
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.82658651 TKL4.06446172 KMD4.38596491
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 54.25668407 TKL12.55215363 KMD4.32250000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 53.55055688 TKL13.00823243 KMD4.11666667
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.72569539 TKL4.71503480 KMD3.75939864
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.72569539 TKL4.71503497 KMD3.75939850
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.72569539 TKL4.71503497 KMD3.75939850
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.72569539 TKL4.73187438 KMD3.74601985
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.72569539 TKL4.73187438 KMD3.74601985
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.72569539 TKL4.73861015 KMD3.74069502
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.72569539 TKL4.73861015 KMD3.74069502
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.72569539 TKL4.73861015 KMD3.74069502
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.72569539 TKL4.73861015 KMD3.74069502
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.72569539 TKL4.73861015 KMD3.74069502
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.72569539 TKL4.73861015 KMD3.74069502
RUN1kM9qpEuhaqnj4TMMc5GXwgvXu4B49Z 1,000.00000000 TKL281.40000000 KMD3.55366027
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 37.30748671 TKL10.78874688 KMD3.45800000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 43.40534725 TKL12.55215363 KMD3.45800000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 41.38326519 TKL11.96739884 KMD3.45800000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 39.87651669 TKL11.53167053 KMD3.45800000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 36.48405606 TKL10.55062350 KMD3.45800000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 32.99276607 TKL9.54099655 KMD3.45800000
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 42.41361175 TKL12.33276952 KMD3.43909871
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 33.27504844 TKL9.69102586 KMD3.43359402
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 53.53760930 TKL15.60610476 KMD3.43055555
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 41.80724378 TKL12.23508695 KMD3.41699605
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 34.90410180 TKL10.22149389 KMD3.41477500
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.72569539 TKL5.55700550 KMD3.18979266
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 46.54245230 TKL15.18215331 KMD3.06560284
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.72569539 TKL5.86011490 KMD3.02480339
RNggzUaeiyUwMDTDxqZAyrtCiutQQ641CP 100.00000000 TKL55.00000000 KMD1.81818182
RNChiWQ4uptxdZgWshuYqVTgcSG3pAkP1n 2,000.00000000 TKL1,300.00000000 KMD1.53846154
RF1KU8BhXCRgJcdBGeiWB8bQVEnKu36oyv 1,000.00000000 TKL800.00000000 KMD1.25000000
RKcqPGFoxDEEuC7CCSbEu9nd5Fm25MoUiy 999.10491951 TKL999.10491951 KMD1.00000000
R9pPrxnafDivXGAkcCgLQg9yRtaTbYfLPA 10,100.00000000 TKL23,836.00000000 KMD0.42372881
Sell Orders 2,599.34 KMD
Price Total MaxVolume Seller
14.25000000214.00049505 TKL15.01757860 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
16.12903226420.00000000 TKL26.04000000 KMD RVKcvZ1BiLVMpPMMKTxsUvYPiA2TtJGVPi
17.09121069340.36066300 TKL19.91436822 KMD RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd
18.31501832266.21000000 TKL14.53506600 KMD R9pPrxnafDivXGAkcCgLQg9yRtaTbYfLPA
18.348623851,000.00000000 TKL54.50000000 KMD RVKcvZ1BiLVMpPMMKTxsUvYPiA2TtJGVPi
18.59099804279.19177432 TKL15.01757860 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
25.000000001,000.00000000 TKL40.00000000 KMD RVKcvZ1BiLVMpPMMKTxsUvYPiA2TtJGVPi
32.258064521,000.00000000 TKL31.00000000 KMD RVKcvZ1BiLVMpPMMKTxsUvYPiA2TtJGVPi
35.00000000175.00000000 TKL5.00000000 KMD RFaamYRCuCyFnxz6kGXz4p3YemGEvzJPin
39.840637452,000.00000000 TKL50.20000000 KMD RVKcvZ1BiLVMpPMMKTxsUvYPiA2TtJGVPi
40.000000004,000.00000000 TKL100.00000000 KMD RFaamYRCuCyFnxz6kGXz4p3YemGEvzJPin
47.1698113257,600.00000000 TKL1,221.12000000 KMD R9pPrxnafDivXGAkcCgLQg9yRtaTbYfLPA
47.619047625,000.00000000 TKL105.00000000 KMD RVKcvZ1BiLVMpPMMKTxsUvYPiA2TtJGVPi
75.000000007,500.00000000 TKL100.00000000 KMD RFaamYRCuCyFnxz6kGXz4p3YemGEvzJPin
100.0000000010,000.00000000 TKL100.00000000 KMD RVKcvZ1BiLVMpPMMKTxsUvYPiA2TtJGVPi
196.0784313720,000.00000000 TKL102.00000000 KMD RVKcvZ1BiLVMpPMMKTxsUvYPiA2TtJGVPi
200.00000000100,000.00000000 TKL500.00000000 KMD RK81DVto6aeNbGrWUFrnWtan9RgVFXawCB
1,000.00000000100,000.00000000 TKL100.00000000 KMD RVKcvZ1BiLVMpPMMKTxsUvYPiA2TtJGVPi