AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 17,488.31 JJPY-PLG20
Buyer MaxVolume Total Price
0x4e623b150b847da59f064f7c7fcc9f787dae2229 1,422.43651042 JJPY-PLG2024.74196535 KMD57.49084562
0x229e3418c6477073a7cb3cc8b0faf4c4a8843bcb 2,321.88681666 JJPY-PLG2040.47117055 KMD57.37137783
0xdf38dd108bab50da564092ad0cd739c4634d963c 2,538.27027077 JJPY-PLG2044.43511419 KMD57.12307297
0xf2ed2ac92489106c942c9e32c6a912ba61af93e3 3,209.42744216 JJPY-PLG2056.32095649 KMD56.98460471
0x98298409c949135eed89233d04c2cfef984baff5 2,320.13248021 JJPY-PLG2040.92723788 KMD56.68920261
0x5535280d956b00f22a30a51f2e43e3cfdf5099ce 3,455.43770803 JJPY-PLG2061.15562302 KMD56.50237112
0xadb681c3a1ec9bbc4105b8e8eb5fc7178125b450 2,220.72247802 JJPY-PLG2039.47826939 KMD56.25176870
Sell Orders 8,011.54 KMD
Price Total MaxVolume Seller
59.2495059223,916.64663212 JJPY-PLG20403.65984930 KMD RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD
59.3444253747,922.81994700 JJPY-PLG20807.53701211 KMD RUiC8zecjungF9EPJNJV1qG967vVfrMyxe
59.7437789240,161.18507442 JJPY-PLG20672.22371605 KMD RWv8PKHmwnXepCeinnZU43BPju6CN8rkcM
59.9290417764,439.82986204 JJPY-PLG201,075.26881720 KMD RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR
60.0591096280,855.02102908 JJPY-PLG201,346.25740442 KMD RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd
60.3037945897,395.09218681 JJPY-PLG201,615.07402423 KMD RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W
60.59189338126,729.20903916 JJPY-PLG202,091.52086137 KMD RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF